1. Toepasselijkheid en aanpassingen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders.
De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.
Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande
van de klant of van de vertegenwoordigers zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer zij door
ons schriftelijk werden bevestigd .Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene
verkoopsvoorwaarden van kracht.
 
2. Offerte en orderbevestiging
Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting.
Elke overgemaakte order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke
bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen op
straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na datum van
deze bevestiging.
 
3. Leveringstermijn
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen
steeds benaderd doch niet bindend. Zelfs in dit laatste geval kan behoudens grove fout in
hoofde van de leidende organen van onze firma, vertraging in de levering slechts dan
aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk
overeengekomen werd. In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 10% van de
globale prijs mogen overschrijden.
Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn
overeengekomen werd zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden, zoals oorlog,
onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het
vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemerschaarste in het algemeen,
werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie,
tekortkoming door onze onder-leveranciers, enz., deze opsomming zijnde niet beperkend,
steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde
omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn
te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het ander
geval de koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.
 
4. Transport, risico en afneming
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds af fabriek of
depot, naar onze keuze, en is het transport steeds voor rekening van de koper. Zelfs indien
onder beding van een andere leveringsplaats, franco of Fob verkocht werd, reizen de
goederen steeds op risico van de koper.
 
5. Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het
door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten,
rente en penaliteit, heeft voldaan.
 
6. Stellen van zekerheid en schorsing van levering
Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper ons te allen tijde,
d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen
van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze garantie niet gesteld geworden is,
zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen te schorsen.
 
7. Garantie en klachten
Klachten wegens niet-conforme levering betreffende de geleverde goederen moeten binnen
de 7 dagen na levering per aangetekend schrijven en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt.
Nadien worden de leveringen als definitief aanvaard beschouwd.
Indien het geleverd product behept zou zijn met een verborgen gebrek dient dit gebrek
onmiddellijk en uiterlijk binnen de 7 dagen na de vaststelling van dit gebrek per
aangetekende brief aan de verkoper te worden gemeld, op straffe van verval van recht.
Elke garantie zal komen te vervallen, zowel ingeval van zichtbare als onzichtbare gebreken,
bij verwerking of bewerking; of indien de goederen niet oordeelkundig werden behandeld.
De verkoper zal haar verplichtingen, bij het gegrond bevonden zijn van een klacht, beperken
tot het kosteloos herstel of vervanging van de geleverde goederen of gebrekkige onderdelen,
zonder dat bovendien enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.
Consumenten dienen een gebrek aan overeenstemming aan de verkoper per aangetekende
brief te laten kennen binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het gebrek. Voor
het overige zijn voor leveringen aan consumenten de bepalingen van het gemeen recht van
toepassing.
 
8. Prijzen
Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan –
zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen
leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg weze van een grove fout in hoofde van de
leidende organen van onze firma – onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de
valutanoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijs van de grondstoffen of ingevolge
welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze
stijging aan onze koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen
prijs aldus niet verhoogd wordt met meer dan 10%.
Is dit wel het geval, zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken,
doch zonder op enige schadevergoeding aanspraak te mogen maken.
 
9. Annulering
In geval van annulering van de bestelling door de koper is aan de verkoper een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van het overeengekomen bedrag, benevens
de verplichting van de cliënt de reeds geleverde goederen integraal te voldoen.
 
10. Alle facturen zijn betaalbaar in Eeklo en dit binnen de 7 dagen na leveringsdatum.
 
11. Bij niet betaling op de vervaldag is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
verwijlintrest van 12 % procent verschuldigd. Daarnaast is bij niet-betaling op de vervaldag,
van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% van
het gefactureerde bedrag verschuldigd, met een minimum van 75 euro.
 
12. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke
persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten
verwerft of gebruikt, gerechtigd op een zelfde vergoeding als hierboven omschreven.
 
13. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent alleen bevoegd.
 
14. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al
de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 
15. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en
zonder ingebrekestelling ontbonden zijn.